ภาพกิจกรรมปี 2557
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 จัดอบรมสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่ เกี่ยวกับงาน BEC
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
คุณพ่อเศกสม / คุณพ่อวีระชน และพระสงฆ์แขวงหัวไผ่ จัดอบรมส
ภาอภิบาลแขวงหัวไผ่ เกี่ยวกับงาน BEC มีพระสงฆ์ สภาอภิบาล แกนนำ BEC และแกนนำเยาวชนเข้าร่วม 102 คน
กำหนดการ ประชุมสภาอภิบาลระดับแขวง สังฆมณฑลจันทบุรี (แขวงหัวไผ่) 
8.00 น. ลงทะเบียน 
8.30 น. พิธีนมัสการพระคัมภีร์ / วจนะพิธีกรรมเปิดการสัมมนา 
9.15 น. *ชี้แจงวัตถุประสงค์ คุณพ่อเศกสม 20 M
*เนื้อหา 1 +Road Map วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
+สรุปภาพรวมงาน BEC สังฆมณฑลจันทบุรี / แขวงหัวไผ่
+เป้าหมายสูงสุดการทำวิถีชุมชนวัด 
10.30 น. พัก / อาหารว่าง วัดหัวไผ่
10.45 น. เนื้อหา 2 ศึกษาเอกสาร AsIPA (A2) 
12.15 น. บันทึกภาพก่อนทานอาหารเที่ยง จนท.วัดหัวไผ่ 
อาหารเที่ยง วัดหัวไผ่ 
13.30 น. เนื้อหา 3 +วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
-ลักษณะสำคัญ 4 ประการ การทำ / เป็นBEC
-รูปแบบการทำวิถีชุมชนวัดของสังฆมณฑลจันทบุรี 
+ทำ BEC (ใช้เอกสารของสภาพระสังฆราช) คุณพ่อเศกสม 60M
15.00 น. เนื้อหา 4 พบคณะสงฆ์แขวงหัวไผ่
+นโยบายงานBECของสังฆมณฑล(ตามหนังสือแผนอภิบาลสังฆมณฑล 
จันทบุรี)
+โครงการสัมมนาสภาอภิบาล ค.ศ.2014
-ติดตามงาน BEC ตาม Road Map ของสังฆมณฑล 
-เตรียมสภาอภิบาลและผู้นำ BEC สู่วันชุมนุมสภาอภิบาลประจำปี 
+นโยบายงาน BEC แขวงหัวไผ่
+บทบาทของสภาอภิบาลในงาน BEC
+สภาอภิบาลและบุคลากรผู้ทำงาน BEC จะผลักดันงานBEC ได้อย่างไรบ้าง
+ซักถาม / ข้อเสนอแนะ
16.00 น. ภาวนาปิดการประชุม
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2557,08:11   อ่าน 637 ครั้ง