เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665965
Page Views 857489
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
ฝ่ายอภิบาล
รายชื่อกรรมการฝ่ายอภิบาล (วาระ ปี ค.ศ.2015-2020)

1.คุณเพิ่มพูน   โพธิ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่าย

2.คุณปิติพัฒน์   บุญยสิทธิ์วิกุล รองหัวหน้าฝ่าย

*3.คุณวิทยา   ธงชัย เลขาฯ / ผู้ประสานงาน

4.คุณวิรัช   ยุ่นประยงค์

5.คุณนิดา   หน่ายคอน

6.คุณประไพ   แซ่จึง

7.คุณบุญมี   แซ่ตั๊น

8.คุณวชิรา   ศรีจินดา

9.คุณธนพร   โด้นดท์

10.คุณธีรนุช   ยุ่นประยงค์

11.คุณเสาวณี   ทรัพย์มนูทวี

12.คุณสอิ้ง   ดีศรี

13.คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ

14.คุณพรพรรณ   ศิริชล

15.คุณเกษรินทร์   หน่ายคอน

16.คุณนิรากู้ชาติ

ที่ปรึกษาฝ่ายอภิบาล

*1.คุณพ่อโสภณ   ลือดัง พระสงฆ์รองเจ้าอาวาส (รับผิดชอบงานพิธีกรรม)

*2.คุณวันทา   เมทินีพนิต รองผู้อำนวยการ.

*3.ซิสเตอร์นงลักษณ์    สันจิตร  ผู้แทนซิสเตอร์ที่รับผิดชอบงานพิธีกรรม

*4.คุณเยาวลักษณ์    นภากุลทอง ผู้สนับสนุน

*5.คุณวินิตา   โลกาวิทย์ ผู้สนับสนุน

*6.คุณสำราญ    กู้ชาติ  ผู้สนับสนุน


การดำเนินงานของฝ่ายอภิบาล

ฝ่ายอภิบาลแบ่งนโยบายเป็น 6 ข้อ มีผลงานเด่นๆ ดังนี้

นโยบายข้อ 1. เน้นเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อครอบครัวคริสตชน ด้วยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมวันอาทิตย์

         1.1 ตลอด 5 ปี ฝ่ายอภิบาลได้จัดฟื้นฟูความเชื่อคริสตชนโอกาสเตรียมฉลองวัดทั้งระดับเนิน (ฉลองเนิน) และระดับชุมชนวัด (ตรีวาร) ทำให้สัตบุรุษได้รับการไตร่ตรองความเชื่อประจำปี

          1.3 ตลอด 5 ปี ทางวัดได้จัดให้มีการสอนคำสอนภาคฤดูร้อนแก่เด็ก ในรูปแบบค่ายเยาวชนประจำปี โดยพระสงฆ์-เณรใหญ่-ครูคำสอนและทีมงานเยาวชน         1.5 ทางวัดได้เอาใจใส่พิธีกรรมตลอดปี เป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อย่างดี โดยเตรียมและให้พิธีกรรมได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้สัตบุรุษเข้าใจความหมายของพิธีกรรมเพื่อเข้าถึงรหัสธรรมปาสกามากขึ้น

นโยบายข้อ 3. ส่งเสริมให้สภาอภิบาล องค์กรคาทอลิกทุกระดับเป็นฐานของการสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์

          3.1 และ 3.2 เจ้าอาวาส ฝ่ายอภิบาลและกลุ่มกิจกรรมคาทอลิก รับเรื่องวิถีชุมชนวัดเป็นนโยบายของวัด จึงร่วมมือกันออกตามเนินทำวิถีชุมชนวัดด้วยความความมุ่งมั่นและสม่ำเสมอทุกเดือน นับแต่ 1 มิถุนายน 2011 เป็นต้นมา พร้อมกับได้เพิ่มกิจกรรมบ้านรักพระวาจา(เพื่อส่งเสริมการอ่านพระวาจา)ทำให้ปัจจุบันชุมชนวัดหัวไผ่ เริ่มมีเค้าโครงวิถีชุมชนวัดอย่างน้อยเนินละ 1 ละแวกบ้าน และมีบ้านที่รับเป็นบ้านทำวิถีชุมชนวัดดังนี้

          เขตเนินวัด                   บ้านคุณบุญไทย – คุณปัญญา   เอี่ยมสะอาด

          เขตเนินกลม                 บ้านคุณอนันต์ – คุณแสนสุข    เกิดปราง

          เขตเนินคู้-กระพังบอน    บ้านคุณวิชัย – คุณสอิ้ง   ดีศรี

          เขตเนินชวดล่าง            บ้านคุณคำรณ – คุณธีรนันท์    รัตนไสววงศ์

          เขตเนินท่าข้าม              บ้านคุณวินัย – คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ

วัน-เวลาที่ทำกิจกรรม สัปดาห์ที่ 1 ทำวิถีชุมชนวัด และสัปดาห์ที่ 3 ทำบ้านรักพระวาจาดังนี้

          วันอังคาร         เขตเนินวัด      

          วันพุธ              เขตเนินคู้-กระพังบอน / เขตเนินชวดล่าง

          วันพฤหัสบดี     เขตเนินกลม / เขตเนินท่าข้าม

          ***เนื่องจากวิถีชุมชนวัดเป็นนโยบายระดับชาติ ระดับสังฆมณฑลและเป็นนโยบายของวัด จึงต้องปลุกจิตสำนึกและเชิญชวนสัตบุรุษให้เข้าร่วมทำวิถีชุมชนวัดในระดับชุมชนวัดต่อเนื่องต่อไป เพื่อชุมชนศิษย์พระคริสต์จะได้เกิดขึ้นในชุมชนวัดหัวไผ่ ด้วยกระบวนการวิถีชุมชนวัดในอนาคต

นโยบายข้อ 4. เน้นการอภิบาลครอบครัวที่ยังไม่ได้ทำพิธี และการเยี่ยมเยียนคริสตชนทุกสถานะ และพยายามสร้างเครือข่ายผู้ทำงานอภิบาลร่วมกับสภาอภิบาล

         4.2 การจัดแห่พระกุมารตามเนินได้รับการตอบรับมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยียนสัตบุรุษอย่างเป็นทางการประจำปีอย่างดีเยี่ยม

       4.3 ฝ่ายอภิบาลครอบครัว ฝ่ายอภิบาลได้พยายามประสานงานกับหน่วยงาน สชค. เพื่อจัดอบรมครอบครัวระดับแขวง ซึ่งได้รับความร่วมมือค่อนข้างน้อยจากสัตบุรุษ สามารถจัดได้เพียงครั้งเดียว

        4.5 การจัดฉลอง 25 ปีและ 50 ปี ให้กับคู่สมรสโอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ทำบ้างบางปีไม่สม่ำเสมอ เกิดผลดีที่เห็นคือลูกหลานและคนในชุมชน ได้มีโอกาสมาแสดงความยินดีให้กับพ่อแม่ ปู่ยา ตายาย

       4.6 เมื่อมีผู้มาติดต่อเรื่องขอทำโมฆะ ทางวัดได้ให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถทุกกรณีไป  ช่วยดำเนินการไปได้ประมาณ 3 ราย

            นโยบายข้อ 5. เน้นการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรคาทอลิกต่างๆของวัด

          ทางวัดเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับกลุ่มองค์กรต่างๆ (กลุ่มองค์กรที่มีบทบาทชัดเจนกับงานอภิบาล กลุ่มพลมารี กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล กลุ่มคูร์ซิลโล กลุ่มพระเมตตา กลุ่มเด็กช่วยมิสซา-กลุ่มเยาวชน-นักขับร้อง) เมื่อมีการฟื้นฟูจิตใจและมีการประสานงานให้ส่งสมาชิกไปรับการอบรมที่ส่วนกลางแต่ละกลุ่มจะประสานกับทางวัด จัดส่งสมาชิกองค์กรนั้นๆ ไปอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

          ***ทางวัดควรเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับกลุ่มองค์กรคาทอลิกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสัตบุรุษให้เข้าร่วมองค์กรคาทอลิกองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

นโยบายข้อ 6. ฟื้นฟูความเชื่อ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในพิธีกรรมของวัด และส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์-นักบวช

          เจ้าอาวาสให้ความสำคัญในการพบปะเณรและผู้ฝึกหัดนักบวชชาย-หญิงทุกคณะ ปัจจุบันวัดหัวไผ่มีเณรพื้นเมือง เณรคณะพระมหาไถ่ เณรคณะซาเลเซียน เณรคณะคามิลเลียน เด็กฝึกหัดคณะรักกางเขน