พิธีล้างบาป

ประกาศกำหนดการล้างบาป

ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ที่ธุรการวัด พร้อมทั้งเอกสาร(ใบสูติบัตร, สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา, สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร บิดา และมารดา) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  กำหนดวันล้างบาปครั้งต่อไป คือ อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2023 (ช่วงมิสซาสาย)