เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665908
Page Views 857422
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
ฝ่ายสังคม
รายชื่อกรรมการฝ่ายสังคม (วาระ ปี ค.ศ.2015-2020)

1.คุณวันทนา   เอ้าเจริญ หัวหน้าฝ่าย

**2.คุณบุญไทย    เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าฝ่าย 

*3.คุณคำรณ   รัตนไสววงศ์  รองหัวหน้าฝ่าย 

4.คุณชาตรี   เอี้ยพิน เลขาฯ / ผู้ประสานงาน

5.คุณฉลวย   รุ่งเรือง

6.คุณชรินทร์   หน่ายคอน

7.คุณนพคุณ   จิตสุขผาติ

8.คุณสมศักดิ์   พงศ์ศิริพัฒน์

9.คุณภาณุมาศธรรมอุปกรณ์

10.คุณกิติพงษ์   โลกาวิทย์

11.คุณรพีกร   จันทร์เกตุ

12.คุณเกษม   พรงาม 

13.คุณปรีชา   ทรัพย์มนูทวี

14.คุณไพโรจน์   โลกาวิทย์

15.คุณสมัคร   วิเศษเธียรกุล

16.คุณชุมพักต์    ยุ่นประยงค์

17.คุณบำเพ็ญ   ภูษา

19.คุณวัลลภ   ดาวทองสมบัติ


ที่ปรึกษาฝ่ายสังคม

*1.คุณพ่อเศกสม   กิจมงคล คุณพ่อเจ้าอาวาส

**2.คุณวันลภ   วงษ์แก้ว  ผู้อำนวยการสภาอภิบาล

***3.คุณวันลภ   วงษ์แก้ว ผู้สนับสนุน (ประธานชมรมผู้สูงอายุ)

***4.คุณบุญไทย    เอี่ยมสะอาด  ผู้สนับสนุน (ผู้รับผิดชอบงานวินเซนต์ฯ)

*5.คุณอนันต์    เกิดปราง ผู้สนับสนุน

*6.คุณสุภาพ   ราษฎร์เจริญดี  ผู้สนับสนุน

*7.คุณบุญเรือน   ทรัพย์มนูทวี  ผู้สนับสนุน


สภาอภิบาลฝ่ายสังคม มีนโยบาย 5 ข้อ งานเด่นของฝ่ายสังคม

ข้อ 1. มุ่งพัฒนาให้สภาฯและสัตบุรุษมีความรู้และความเข้าใจในคำสอนพระศาสนจักรด้านสังคม เพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

     1.1 ตลอด 5 ปี ฝ่ายสังคมจัดบอร์ดที่วัดและที่บ้านพักพระสงฆ์และพระสงฆ์เทศน์ให้ความรู้กับสัตบุรุษเกี่ยวกับคำสอนพระศาสนจักรด้านสังคมอย่างสม่ำเสมอ โอกาสรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต บางปีพาสัตบุรุษไปเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย (บ้านเด็กกำพร้า พัทยา) และทุกปีฝ่ายสังคมจะเชิญชวนสัตบุรุษทำบุญเป็นพิเศษไปสร้างศาลาหรือเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเด็กลอเรนโซ พนัสนิคม

ข้อ 2. ส่งเสริมให้สภาฯฝ่ายสังคมมีความเข้มแข็ง โดยเอาใจใส่งานด้านเมตตาสงเคราะห์ และงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3 ฝ่ายสังคมเป็นพี่เลี้ยงในการก่อตั้งกลุ่มผู้สูงอายุจนปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเป็น “ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์” มีลำดับการเติบโตดังนี้

     *20 พฤศจิกายน 2010/2553 เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ

    *28 มิถุนายน 2011/2554 ได้รับการจดทะเบียนเป็นชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์

     *2012/2555 จดทะเบียนเป็นสมาชิกชมรม สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

      *2013/2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจำปี 2014

  ถือได้ว่าชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นผลงานชิ้นเอกที่มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเป็นหลักให้กับงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของชุมชนวัดในอนาคต

     2.4 ตลอด 5 ปี ตามปฏิทินปฏิบัติงานของสภาฯ ตามเทศกาลและโอกาสสำคัญๆ ฝ่ายสังคมประสานงานกับฝ่ายบริหารและคนงานวัด ให้บริการจัดเตรียมสถานที่

ข้อ3. จัดสรรงบประมาณ เพื่องานพัฒนาและงานเมตตาสงเคราะห์และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

     3.1 *ฝ่ายสังคมในงานชมรมผู้สูงอายุฯ นับแต่ ค.ศ.2013/2556 ได้ประสานงานกับ อบต.โคกขี้หนอน เรื่องงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ทำให้แบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของทางวัด

   *ตลอด 5 ปีฝ่ายสังคมประสานงานกับ อบต.โคกขี้หนอน ในการการปลูกต้นไม้(สวนเศรษฐกิจ / บริเวณวัดและโรงเรียน)

3.3 *ฝ่ายสังคมและชมรมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตลอดปีตามปฏิทินปฏิบัติงานของชมรมฯ

*ฝ่ายสังคมและชมรมผู้สูงอายุฯ ได้เอาใจใส่งานเมตตาสงเคราะห์โดยประสานงานทำบัญชีกลางผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือด้านวัตถุของชุมชนวัด และได้ประสานให้ทุกหน่วยงาน(วินเซนต์ เดอ ปอล / โรงเรียนประชาสงเคราะห์ / พลมารี / องค์กรคาทอลิกอื่นๆ       ที่ประสานให้ความ

 ช่วยเหลือด้านวัตถุ) รับทราบบัญชีผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือด้านวัตถุนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงบุคคลและไม่ซ้ำซ้อนกัน

ข้อ 4. ส่งเสริมคุณค่าทางศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จิตตารมณ์ความรัก และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

4.1 จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุทุกเดือนตามปฏิทินปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกชมรมฯ

4.2 ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดกิจกรรมวันพ่อ และ วันแม่ ตลอด 5  ปีได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคนชุมชน

4.3 เป็นกิจกรรมในวันพ่อ-วันแม่ ซึ่งสามารถจัดได้ตลอด 5 ปี ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคนในชุมชน

ข้อ 5. จัดระบบเตรียมสภาฯ และบุคลากรด้านสังคมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อสานต่อพันธกิจงานด้านสังคม

เมื่อมีการประสานงานจากระดับสังฆมณฑลและระดับแขวง ฝ่ายสังคมให้ความสำคัญจัดสภาฯ และบุคลากรไปรับการอบรมทุกครั้ง