วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ หลังที่ 2  
สร้างขึ้น ระหว่างปี ค.ศ.1929 – 1939 สมัยคุณพ่อ ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง เป็นเจ้าอาวาส
วัดหัวไผ่ หลังที่ 3 (หลังปัจจุบัน)
สร้างขึ้น ระหว่างปี ค.ศ.1955 – 1966 คุณพ่อ เอวเยน บุญชู   ระงับพิษ
 ลงมือสร้างวัดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.1960 
วางศิลากฤษ์และ ดำเนินการสร้างต่อเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1960 
ได้รับการเสกและฉลอง วัดใหม่ในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 

วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่

ที่อยู่ 70 หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 20160

 

                ระหว่างปี  ..1955 – 1966 คุณพ่อเอวเยน บุญชู ระงับพิษ ให้ชุมชนแต่ละกลุ่มหาที่เหมาะสร้างโรงสวดขึ้นที่เรียกว่า “วัดน้อยประจ้าหมู่บ้าน” หรือวัดประจำเนิน เพื่อให้คริสตชนกลุ่มนั้นๆ รวมกันสวดภาวนาและจัดให้มีการฉลองวัดน้อยด้วย โดยสัตบุรุษร่วมกันตั้งชื่อวัด ดังนี้ เนินกลม-เนินโมกมัน : วัดแม่พระมหาชัยเนินวัด : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด,เนินชวดล่าง-คลองตัน : วัดแม่พระฟาติมาเนินท่าข้าม : วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตัง,เนินคู้-กระพังบอน : วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์

วัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด
วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม
วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (หลังเก่า)
วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง (หลังปัจจุบัน) 
ทำพิธีเสก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2015
วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน (หลังปัจจุบัน)

วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม (บูรณะใหม่)
ปรับปรุงทำซุ้มหน้าวัด แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021