ประวัตินักบุญองค์อุปถัมภ์


นักบุญฟิลิป อัครธรรมทูต

เป็นชาวเมืองเบธไซดา แคว้นกาลิลี ประเทศปาเลสไตน์

นักบุญยอห์น อัครสาวก แต่ผู้เดียวที่ได้พูดถึงนักบุญฟิลิปในพระวรสารของท่าน

จึงทำให้เชื่อได้ว่าทั้งสองคงจะรู้จักคุ้นเคยกัน

และไปประกาศพระศาสนาแถบเอเชียน้อยด้วยกัน

เชื่อกันว่าท่านไปพำนักอยู่ที่เมืองเยราโปลิส แคว้นฟีเจีย ในบั้นปลายของชีวิต

และถูกฆ่าตายในการเบียดเบียนศาสนาในสมัยจักรพรรดิ์โดมีชีอานุส

โดยถูกตรึงกางเขนเอาศีรษะกลับลงล่าง

ศพของท่านถูกย้ายมาที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล

และต่อมาก็ย้ายมาที่วัดอัครสาวกสิบสององค์ที่กรุงโรม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันสถาปนาวัดนี้

และในวันเดียวกันนั้นเองก็มีการย้ายศพของยากอบ (บุตรอัลเฟอัส)

จากกรุงคอนสแตนติโนเปิลมาที่กรุงโรมเหมือนกัน

พระศาสนจักรจึงฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ (บุตรอัลเฟอัส)

ในวันเดียวกัน คือ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี


นักบุญยากอบ อัครธรรมทูต

เรามักจะเรียกกันว่า "องค์เล็ก" ท่านเป็นหนึ่งในอัครธรรมทูต 12 องค์

ของพระคริสตเจ้า และเป็นบุตรของอัลเฟอัส

และตามประเพณีที่เราได้รับสืบทอดต่อกันมานั้น

เป็นองค์เดียวกันกับที่เรามักจะเรียกว่า "ญาติของพระเยซูเจ้า"

และดูเหมือนท่านเองที่เป็นเจ้าของ "จดหมายของนักบุญยากอบ"

โดยใช้ชื่อผู้เขียนว่า "ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระคริสตเยซู"

ท่านได้เป็นองค์พยานของพระผู้ได้ทรงกลับคืนชีพ

และเป็นท่านเองที่นักบุญเปโตรได้มาบอกข่าว

เรื่องการหนีออกจากที่คุมขังมาได้

และเป็นท่านที่นักบุญเปาโล ซึ่งเพิ่งกลับใจได้มาทำการติดต่อกับท่าน

และเป็นท่านที่ได้มีบทบาทสำคัญในสภาสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม

ในปี 36-37 เมื่อบรรดาอัครสาวกได้แยกย้ายกันไปประกาศพระวรสารแล้ว

ท่านได้เป็นหัวหน้าของพระศาสนจักรมารดาที่กรุงเยรูซาเล็ม

ที่สุด ท่านได้เป็นมรณสักขีในประมาณปี 62