เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665972
Page Views 857497
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
ฝ่ายสื่อสารสังคม
รายชื่อกรรมการฝ่ายสื่อสารสังคม (วาระ ปี ค.ศ.2015-2020)

1.คุณรัตตินันท์   บุญยสิทธิ์วิกุล หัวหน้าฝ่าย

2.คุณอารี   วิเศษเธียรกุล รองหัวหน้าฝ่าย

*3.คุณชาตรี    เอี้ยพิน เลขาฯ /ผู้ประสานงาน (เจ้าหน้าที่สำนักงานวัด)

4.คุณชนินทร์   แพงไพรี

5.คุณจันทร์ทิพย์   ขำเหม


ที่ปรึกษาฝ่าย    สารสังคม

1.คุณพ่อโสภณ   ลือดัง                                      พระสงฆ์ที่รับผิดชอบงานสื่อฯ


การดำเนินงานของฝ่ายสื่อสารสังคม

ฝ่ายสื่อสารสังคมแบ่งนโยบายเป็น 5 ข้อ มีผลงานเด่นๆดังนี้

นโยบายข้อ 1. ส่งเสริมให้สภาอภิบาล คริสตชนดำเนินชีวิตประจำวันเป็นสื่อที่ดีสำหรับทุกคน

ทางวัดพยายามให้ความสำคัญและให้ความรู้แก่สัตบุรุษด้านสื่อสารสังคม แต่สัตบุรุษยังให้ความ สำคัญค่อนข้างน้อย

นโยบายข้อ 2. พัฒนาบุคลากรด้านสื่อฯให้มีคุณภาพ สร้างเครือข่ายด้านสื่อฯ และพัฒนาความรู้ด้านสื่อเพื่อการประกาศพระวาจาที่หลากหลาย

2.2 เจ้าหน้าที่วัดที่รับผิดชอบสื่อฯของวัด ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานสื่อมวลชนของ       สังฆมณฑลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ข้อมูลข่าวสารของวัดเป็นที่รู้จักในเว็บไซต์ของสังฆมณฑล

2.3 เจ้าหน้าที่วัดทีรับผิดชอบสื่อฯ ได้ทำเว็บไซต์ของวัด และปรับปรุงข้อมูล รูปภาพ กิจกรรมของทางวัดให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

  ***เว็บไซต์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนวัดเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจมากพอสมควร   ดังนั้นควรสืบสานทำต่อไป เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลวัด   งานของสภาฯให้เป็น

ปัจจุบันเสมอ ข้อดีอีกประการคือทางวัดได้มีที่ฝากข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้

***เว็บไซต์วัดหัวไผ่เปิดเมื่อ 22 สิงหาคม 2013 / สถิติผู้เข้าชม 76,594 คน ณ เดือนตุลาคม 2014

นโยบายข้อ 3. พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อฯ แนวใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองงานอภิบาล การสอนคำสอนและการประกาศข่าวดี

*ฝ่ายสื่อสารฯ ได้ให้บริการด้านสื่อประชาสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างดี เป็นการส่งเสริม     งานอภิบาล งานสอนคำสอนของทางวัดเป็นอย่างดี

นโยบายข้อ 4. ส่งเสริมให้ทางวัดทำสารวัด บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และให้บริการสื่อเสริมศรัทธาแก่สัตบุรุษในชุมชน

*ฝ่ายสื่อสารฯ ให้ความสำคัญกับการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่วัด / ทำสารวัด ทำให้คริสตชนรับทราบงานและกิจกรรมของทางวัดและให้ความร่วมมือด้วยดี

***ผู้รับผิดชอบด้านสื่อ ได้สร้างงานประชาสัมพันธ์ไว้ค่อนข้างดีแล้ว สืบสานและพัฒนาให้เป็นสื่อกลางที่ดีระหว่างวัดและชุมชนต่อไป

นโยบายข้อ 5. ส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์สมัยใหม่ในงานอภิบาล สอนคำสอน การประกาศข่าดี และให้มีผู้รับผิดชอบด้านสื่อ เพื่อมีทักษะในการใช้และดูแลสื่ออย่างเหมาะสม

5.2 – 5.3 ฝ่ายสื่อฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปี และโครงการต่างๆของสภาอภิบาล โดยบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของวัด และพริ๊นท์เก็บไว้ในอัลบั้มอย่างเป็นระบบ

***ปัจจุบันเจ้าหน้าที่วัดที่รับผิดชอบเรื่องสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารฯ ทำหน้าที่ดีอยู่แล้ว ส่งเสริมให้ต่อยอดและพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

***เพื่อวัดจะได้มีประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังศึกษา แ ละเพื่อผลดีต่อการประชาสัมพันธ์และการประเมินโครงการของสภาอภิบาล ต้องให้ความสำคัญกับนโยบายด้านนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง