กรรมการบริหารสภาอภิบาล

กรรมการบริหารสภาอภิบาล

ประธานสภาอภิบาล คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์

รองประธานสภาอภิบาล คุณพ่อเปโตร อิทธิพล   หางสลัด

รองประธานสภาอภิบาล คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์   ตันชัย

ผู้อำนวยการ โทมัส วันลภ   วงษ์แก้ว

รองผู้อำนวยการ มีคาแอล วิหาร   ยุ่นประยงค์

เลขานุการ เทเรซา จันทร์ทิพย์   ขำเหม

เหรัญญิก มารีอา นิจจา   ฝ่นเรือง

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่ายอภิบาล      มารีอา เพิ่มพูน   โพธิ์สุวรรณ

รองหัวหน้าฝ่ายอภิบาล      ลูซีอา เอื้อมพร   ตรงกับใจ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอภิบาล    ซาบีนา พรพิมล   แซ่ปึง

หัวหน้าฝ่ายสังคม      เปาลา วันทนา   เอ้าเจริญ

รองหัวหน้าฝ่ายสังคม      เทเรซา นิดา   หน่ายคอน

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสังคม    มารีอา รัตตินันท์   บุณยสิทธิ์วิกุล

หัวหน้าฝ่ายศึกษาอบรม    มีคาแอล ปิติพัฒน์   บุณยสิทธิ์วิกุล

หัวหน้าฝ่ายธรรมทูต / ศาสนสัมพันธ์  เทเรซา อนุชน์   เกิดปราง