เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665897
Page Views 857411
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
ฝ่ายบริหารจัดการ

1.คุณพ่อเศกสม   กิจมงคล ประธานสภาอภิบาล (เจ้าอาวาส)

2.คุณพ่อนันทพล   สุขสำราญ รองประธานสภาอภิบาลคนที่ 1 (รองเจ้าอาวาส คนที่ 1)

3.คุณพ่อโสภณ   ลือดัง รองประธานสภาอภิบาลคนที่ 2 (รองเจ้าอาวาส คนที่ 2)

4.คุณวันลภ   วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการสภาอภิบาล

5.คุณวันทา   เมทินีพนิต รองผู้อำนวยการสภาอภิบาล

6.คุณรัชนีวรรณ   เนตรเหมือนทิพย์ เลขานุการ 1

7.คุณวิทยา   ธงชัย เลขานุการ 2 (เจ้าหน้าที่วัด)

8.คุณนิจจา   ฝ่นเรือง เหรัญญิก

9.คุณบุญไทย   เอี่ยมสะอาด หัวหน้าเนินวัด

10.คุณอนันต์   เกิดปราง หัวหน้าเนินกลม

11.คุณสุภาพ   ราษฎร์เจริญดี หัวหน้าเนินท่าข้าม

12.คุณคำรณ   รัตนไสววงศ์ หัวหน้าเนินชวดล่าง

13.คุณวินิตา   โลกาวิทย์ หัวหน้าเนินคู้-กระพังบอน

14.คุณเพิ่มพูน   โพธิ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายอภิบาล

15.คุณอนุชน์   เกิดปราง หัวหน้าฝ่ายธรรมทูต

16.คุณวันทนา   เอ้าเจริญ หัวหน้าฝ่ายสังคม

17.คุณรัตตินันท์   บุญยสิทธิ์วิกุล หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสังคม

18.คุณชารี   สมานจิต หัวหน้าฝ่ายศึกษาอบรม

19.คุณธมน   ไตรพล หัวหน้างานที่ดินวัด

20.ซิสเตอร์นงลักษณ์   สันจิตร ผู้แทนนักบวช (ซิสเตอร์คณะรักกางเขนฯ)

21.คุณสำราญ   จูหงี ผู้แทนคณะพลมารีย์

22.คุณสำราญ   กู้ชาติ ผู้แทนคณะพระเมตตา

23.คุณเยาวลักษณ์   นภากุลทอง ผู้แทนกลุ่มเยาวชน

*24.คุณนิจจา    ฝ่นเรือง ผู้แทนคณะคูร์ซิลโล   

**25.คุณบุญไทย    เอี่ยมสะอาด ผู้แทนคณะวินเซนต์ เดอ ปอล

*26.คุณอนุชน์    เกิดปราง ผู้แทนครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

*27.คุณวันลภ   วงษ์แก้ว (ประธานชมรมฯ) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ 

*28.คุณเพิ่มพูน    โพธิ์สุวรรณ ผู้แทนงานวิถีชุมชนวัด


นำเสนอการดำเนินงานสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ (ค.ศ.2010-ค.ศ.2014)

          สืบเนื่องจากการประชุมสภาอภิบาลสมัยสามัญครั้งที่ 2/2014 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2014 ในวาระที่  4.3 เตรียมเลือกตั้งสภาอภิบาล  ได้มีการพูดถึงวาระของสภาอภิบาลที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มกราคม 2015 ผลจากการอภิปรายที่ประชุมได้มอบหมายให้กรรมการบริหารสภาอภิบาล เป็นผู้เตรียมและดำเนินการเลือกตั้งสภาอภิบาล ซึ่งได้กำหนดเส้นทางสู่วันเลือกตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่ดังนี้

          *เดือนตุลาคม 2014       -ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องสัตบุรุษรับทราบ

                                              -นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของสภา 5 ปี

          *เดือนพฤศจิกายน 2014 -นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของสภา 5 ปีต่อเนื่อง

                                   -ให้การศึกษาอบรมแก่สภาอภิบาล เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาอภิบาล

                                 -ให้ความรู้แก่พี่น้องสัตบุรุษ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ   คริสตชนและการมีส่วนร่วมในพระศาสนจักร / บทบาทหน้าที่ของสภาอภิบาล

*เดือนธันวาคม 2014     -แต่ละเนินดำเนินการคัดสรรผู้แทนเพื่อการเลือกตั้ง

                                   -ให้ความรู้แก่พี่น้องสัตบุรุษ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคริสตชนและการเป็น  สภาอภิบาลต่อเนื่อง

*18 มกราคม 2015        -วันเลือกตั้งสภาอภิบาล

                                   -เตรียมเอกสาร / ความพร้อมเพื่อการประกาศแต่งตั้งสภาฯชุดใหม่ โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

*เดือนมีนาคม 2015      -วันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ประกาศแต่งตั้งสภาอภิบาล     แขวงหัวไผ่


การดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการ

          ฝ่ายบริหารจัดการมีนโยบายอยู่ 6 ข้อ ไว้จะทำป้ายไวนิลติดไว้บริเวณวัด งานเด่นของฝ่ายบริหารคือ

          ตามนโยบายข้อ 1.

          1.1 ทางวัดให้ความสำคัญและสนับสนุนพัฒนาความเชื่อคริสตชน บนพื้นฐานของพระคัมภีร์และตามจิตตารมณ์ของกลุ่มองค์กรคาทอลิกต่างๆ กลุ่มองค์กรคาทอลิกหลักๆ สามารถประชุมและดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะที่ตนสังกัดอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยงานอภิบาลของวัด

          1.2 ตามนโยบายข้อการสร้างแกนนำวิถีชุมชนวัด เพื่อสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ดังหลักการข้อที่ 4. มุ่งเน้นการอภิบาลสร้าง ชุมชนศิษย์พระคริสต์” ด้วยกระบวนการวิถีชุมชนวัด ด้วยการเอาใจใส่และทำงานอย่างทุ่มเทของเจ้าอาวาสและฝ่ายบริหาร ทำให้ทั้ง 5 เนิน (เนินละประมาณ 6 – 10 คน) มีผู้นำวิถีชุมชนวัด ที่สามารถประสานงานและดำเนินกิจกรรมวิถีชุมชนวัดในปัจจุบัน

ตามนโยบายข้อ 2.

           2.1 ฝ่ายบริหารทำปฏิทินปฏิบัติงาน แจกให้สภาฯทุกคนรับทราบแผนงานของชุมชนวัดตลอดปี และได้ผลักดันและติดตามให้สภาฯแต่ละฝ่าย ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือด้วยดีพอสมควร(ประมาณ 65%-80%) ทำให้ชุมชนมีชีวิตชีชาและสัตบุรุษได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ – ด้านกายภาพ

        2.2 การประชุมสภาอภิบาลสมัยสามัญปีละอย่างน้อย 4 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอและประชุมสมัยวิสามัญเพื่อเตรียมงานเร่งด่วน ทำให้งานของสภาอภิบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          2.3 ฝ่ายบริหารประสานงานกับเจ้าอาวาสและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัด จัดทำเอกสารโครงการ – การประเมินผลเมื่องานแล้วเสร็จ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทำให้งานของสภาอภิบาลเป็นระบบมากขึ้น

          ตามนโยบายข้อที่ 3. – 4.

          ฝ่ายบริหารและสำนักงานวัด สามารถบริหารงบประมาณ ทำให้สภาอภิบาลแต่ละฝ่าย ได้รับความสะดวกในการดำเนินงานตามที่เสนอไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน และเป็นไปตามระบบบัญชีของสังฆมณฑล

          ฝ่ายบริหารและสำนักงานวัด สามารถดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี เพื่อทำงานในสำนักงานและเพื่อบริการงานของสภาฯและชุมชนได้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และได้จัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมตามระเบียบของสังฆมณฑล ให้กับบุคลากรทุกระดับ ทำให้ทุกคนมีขวัญกำลังในการทำงานเพื่อวัด

          ตามนโยบายข้อที่ 5.

     ฝ่ายบริหารและสำนักงานวัด ได้สืบสานความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เคยทำกันมา โดยประสานงานและสร้างเครือข่าย กับทุกหน่วยงานที่มีการประสานเข้ามา ที่เกิดผลดีเป็นรูปธรรมคือ

          *โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม

          *โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติทุกปี กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

          ตามนโยบายข้อที่ 6

          6.1 การบริหารสถานที่ งานที่ได้ดำเนินการ

                   6.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดและบริเวณวัด – โรงเรียน

                   6.1.2 พัฒนาสุสาน

                   6.1.3 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 72 ปีประชาสงเคราะห์ร่วมใจ

          6.2 งานที่ดิน

          6.2.1 เจ้าหน้าที่ที่ดินวัด ได้ให้ความสำคัญกับเอกสารที่ดินทุกประเภท ทางวัดจึงได้ปรับปรุงสำนักงานวัดให้มีสำนักงานที่ดินวัดโดยตรง ได้ปรับปรุงห้องสำนักงานที่ดินวัด ให้มีตู้เก็บเอกสารอย่างดีเพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้น

6.2.2 ปัญหาเรื่องที่ดินวัดหัวไผ่มีมากมายหลากหลายรูปแบบและสะสมมานาน มีการทำผิดระเบียบมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่ดินก็ได้พยายามทำระเบียบให้เป็นระเบียบ เพื่อการบริหารและการให้บริการที่ดีในอนาคต ซึ่งทำให้หลายคนไม่เข้าใจ ไม่พอใจ คงต้องขอความเห็นใจและขอความร่วมมือจากพี่น้องเรื่องนี้ด้วย (ปัญหาที่ดินทุกปัญหาที่เกิดขึ้น มีคำตอบอยู่ในระเบียบที่ดินของวัดและสังฆมณฑลทุกปัญหา)

          6.2.3 ความจริงพี่น้องชาวหัวไผ่ส่วนใหญ่เข้าใจและเคารพระเบียบที่ดินของวัดและสังฆมณฑล มาเสียค่าเช่าที่ดินวัด มาโอนสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อมีปัญหาก็มาแจ้งตามระเบียบไม่เอาแต่ใจตัวเอง ปีที่ผ่านมาเก็บค่าเช่าที่ได้ประมาณ 95%