ภาพกิจกรรมปี 2557
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ชีวิตกลุ่มสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ ณ พัทยา
8-9 พฤศจิกายน 2014 โครงการชีวิตกลุ่มและประชุมเตรียมการเลือกตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่ ของสภาอภิบาลวัดหัวไผ่
บันทึก โครงการชีวิตกลุ่มและเตรียมเลือกตั้งสภาอภิบาล วัดหัวไผ่
ณ โรงแรม THE TARA RESORT พัทยา
8 – 9 พฤศจิกายน 2014
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2014 *วันแรกมีสมาชิกไปทั้งสิ้น 34 คน
7.45 น. พร้อมกันที่บ้านพักพระสงฆ์
8.00 น. เดินทางไปพัทยา
9.30 น. ชีวิตกลุ่มร่วมกันที่สวนนงนุช
11.30 น. *เข้าที่พัก เดอร์ธารา รีสอร์ท
*ทานอาหารเที่ยง / พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. เดินทางไปทำกิจกรรมชีวิตกลุ่มที่ (อาร์ท อิน พาราไดซ์)
*ก่อนออกเดินทางคุณพ่อเศกสมได้ทำความเข้าใจสถานที่ที่กำลังจะไป ว่าเป็น
อาคารแสดงภาพวาด 3 มิติ ถ้าหากไปยืนดูเฉยๆ ไม่ได้แสดงท่าทางประกอบตามวัตถุ 
ประสงค์ของภาพนั้นๆ เดินประเดี๋ยวเดียว(30 นาที)ก็เสร็จแล้ว
ดังนั้น และเพื่อให้การไปชมครั้งนี้เกิดคุณค่าและคุ้มค่าและส่งเสริมชีวิตกลุ่มสภาฯ 
จึงได้แบ่งสภาฯออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีคนบันทึกภาพและกำหนดให้ทั้ง 3 กลุ่ม
ถ่ายภาพหมู่ของตัวเอง แสดงท่าแอคชั่นตามที่ภาพได้ออกแบบให้แสดงเพื่อให้ได้
ภาพ 3 มิติตามที่กำหนด 
15.00 น. ชม / ถ่ายภาพสามมิติ (อาร์ท อิน พาราไดซ์) ค่าตั๋วคนละ 120 บาท
17.00 น. ช็อพ / อาหารว่างที่ Big C 
18.30 น. ชมการแสดงที่ อาคาซ่า พัทยา
20.00 น. ทานอาหารเย็น / สังสรรค์ / ชีวิตกลุ่มร่วมกันที่ เดอะ ธารา รีสอร์ท
*บรรยากาศให้แต่ละเนินส่งตัวแทนออกมาร้องเพลง แต่ส่วนใหญ่พอทานอาหารเสร็จก็
แยกย้ายไปนอน คงเป็นเพราะเหนื่อยทั้งวันจากการเดินทาง
*ซ.สวยนำเสนอภาพที่แบ่งกลุ่มไปทำกิจกรรมที่ อาร์ท อินพาราไดซ์ สภาฯให้ความ
สนใจ

วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2014 *วันที่สองมีสมาชิกไปร่วมทั้งสิ้น 40 คน
07.00 น. - 09.00 น. ทานอาหารเช้า
09.00 น. *ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่เดอะ ธารา รีสอร์ท (คุณพ่อยอด เสนารักษ์)
*เนื้อหาที่ 1 (ในบทเทศน์คุณพ่อได้เริ่มเกรินนำพูดถึง บทบาทหน้าที่ของสภาอภิบาล
ในฐานะเป็นนายชุมพาบาลตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า)
10.15 น. *อาหารว่าง
10.30 น. บทบาทฆราวาส / หน้าที่ของสภาอภิบาล (คุณพ่อยอด เสนารักษ์)
*เนื้อหาที่ 2 บทบาทหน้าที่ของการเป็นคริสตชน / การเป็นสภาอภิบาล / บทบาทหน้าที่
ของสภาฯ 6 ฝ่าย (มีเอกสารประกอบการอบรม)
12.15 น. เตรียมเลือกตั้งสภาอภิบาล (คุณพ่อเศกสม กิจมงคล)
*ประเมินผลงานสภาอภิบาล 6 ด้าน (มีเอกสารประกอบ)
*สรุปผลการเตรียมเลือกตั้งสภาอภิบาล จากการอภิปราบที่ประชุมรับรองดังนี้
1.การเตรียมการเลือกตั้งสภาอภิบาล เป็นไปตาม Road Map ที่กำหนดไว้ (ใน
เอกสารประกอบการประชุม)
2.ระเบียบการเลือกตั้งมีกำหนดไว้แล้วในคู่มือสภาอภิบาล (ในเอกสารประกอบการ
ประชุม)
3.จำนวนสภาอภิบาลที่จะเลือกตั้งทั้งหมด เจ้าอาวาสเสนอว่าจำนวนที่เหมาะสมกับ
วัดหัวไผ่ (50-55คน) ที่ประชุมรับรอง ส่วนรายละเอียด / จำนวนสภาอภิบาลแต่ละ
เขต / เขตละกี่คน มอบหมายให้อนุกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนดรายละเอียด ซึ่ง
จะนำเสนอให้สภาอภิบาลทราบอีกครั้งในการประชุมสภาอภิบาลสมัยสามัญครั้งที่ 
3/2014 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014
4.การได้มาซึ่งผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสภาอภิบาล ให้แต่ละเขตทำการคัดสรรและ
แจ้งให้ทางวัดทราบ หรือให้มาสมัครด้วยตัวเองที่วัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
สัตบุรุษทราบตามขั้นตอน
5.วิธีการลงคะแนน ให้มีการลงคะแนนที่วัด โดยผู้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะมีสิทธิ์ลง
คะแนนเฉพาะคนในเนินของตัวเอง
6.เลือกอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
6.1 เจ้าอาวาส / ผู้ช่วยเจ้าอาวาส / ตัวแทนนักบวช รวมเป็น 3 คน
6.2 ผอ. / รองผอ. 2 คน
6.3 หัวหน้าเนิน(หรือตัวแทนเนิน) 5 คน
6.4 เจ้าหน้าที่วัด 3 คน
รวม 13 คน
7.กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 18 มกราคม 2015
8.วันแต่งตั้งสภาฯ เป็นนโยบายของแขวงหัวไผ่ กำหนดให้วาระของสภาอภิบาล
ทุกวัดในแขวงจบพร้อมกัน และให้มีการแต่งตั้งสภาฯชุดใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 
2015 โอกาสฉลองวัดพนัสฯ
13.00 น. ทานอาหารเที่ยง
14.00 น. *เดินทางกลับ
*เยี่ยมเด็กที่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เงินที่เก็บถุงทานระหว่างพิธีมิสซาได้รวม 
12,500 บาท
17.00 น. เดินทางกลับถึงวัด
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2557,16:10   อ่าน 778 ครั้ง