เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665981
Page Views 857506
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
ฝ่ายศึกษาอบรม
รายชื่อกรรมการฝ่ายศึกษาอบรม (วาระ ปี ค.ศ.2015-2020)

1.คุณชารี   สมานจิต หัวหน้าฝ่าย / ผู้ประสานงาน

2.คุณวิหาร   ยุ่นประยงค์ รองหัวหน้าฝ่าย

3.คุณพรพิมล   แซ่ปึง เลขาฯ / ผู้ประสานงาน

**4.คุณนิจจา    ฝ่นเรือง  สมาชิก ผู้แทนครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

*5.คุณดาราพร   อุดมเดช


ที่ปรึกษาฝ่ายศึกษาอบรม

1.คุณพ่อนันทพล   สุขสำราญ พระสงฆ์ที่รับผิดชอบงานโรงเรียน

**2.คุณวันทา   เมทินีพนิต ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนประชาสงเคราะห์   


การดำเนินงานของฝ่ายศึกษาอบรม

ฝ่ายศึกษาอบรมแบ่งนโยบายเป็น 4 ข้อ มีผลงานเด่นๆดังนี้

นโยบายข้อ 1. ส่งเสริมให้โรงเรียนของวัดเป็นสนามแพร่ธรรม เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกมีอัตลักษณ์ตามการศึกษาคาทอลิก

นโยบายข้อ 2. รณรงค์ให้โรงเรียนของวัด ถ่ายทอดความเชื่อคาทอลิกให้กับเด็กคาทอลิก ให้นักเรียนคาทอลิกได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก ให้ความสำคัญกับครูคำสอนมีการจัดสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม

นโยบายข้อ 3. ให้ทางวัดจัดการศึกษาอบรมแด่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ

*การดำเนินงานตามนโยบายข้อ 1 – 3 ส่วนใหญ่เป็นการประสานงานในเชิงนโยบายกับทางโรงเรียน

*งานด้านการศึกษาอบรมที่เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม มีน้อยมาก เพราะในแต่ละฝ่ายมีโครงการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกในฝ่ายของตนอยู่แล้ว

***วัดหัวไผ่ไม่มีครูคำสอนเต็มเวลา หรือจบหลักสูตรคำสอนโดยตรง ทำให้ไม่มีคนรับผิดชอบเอาใจใส่ และติดตามมอบความเชื่อที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังนั้นทางวัดและโรงเรียนต้องให้ความสำคัญในการส่งบุคลากรหรือครูคาทอลิก ไปเรียนคำสอนเพื่อกลับมาเป็นครูคำสอนของวัดและโรงเรียน

นโยบายข้อ 4. รวบรวมประวัติของชุมชนวัด เพื่อเผยแพร่และสืบสานความเชื่อ

4.1 ฝ่ายศึกษาได้ประสานงานกับฝ่ายสื่อสารสังคมนำประวัติของวัดที่มีอยู่แล้วลงในเว็บไซท์ของวัด ทำให้ลูกวัดได้รับทราบประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน

4.3 ฝ่ายศึกษาได้ประสานงานกับฝ่ายสื่อสารสังคม ทำสมุดจดหมายเหตุ (บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆของวัด)