เจ้าอาวาส

คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2013
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 665911
Page Views 857425
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
วัดหัวไผ่ และวัดน้อยทั้ง 5 เนิน
บริการต่างๆ
พิธีล้างบาป
ฝ่ายธรรมทูต
รายชื่อกรรมการฝ่ายธรรมทูต (วาระ ปี ค.ศ.2015-2020)

1.คุณอนุชน์   เกิดปราง หัวหน้าฝ่าย

*2.คุณสำราญ   จูหงี  รองหัวหน้าฝ่าย 

3.คุณดาราพร   อุดมเดช  เลขาฯ / ผู้ประสานงาน 

4.คุณประยูร   หนูงาม

5.คุณทองปลิว   กาญจนดิษฐ์

6.คุณสันติ   ดีศรี

7.คุณวิชัย    ดีศรี

8.คุณจิตตรา   สอนศิริ

9.คุณบุญเรือน   ทรัพย์มนูทวี


ที่ปรึกษาฝ่ายธรรมทูต

1.คุณพ่อนันทพล   สุขสำราญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

2.ซิสเตอร์นงลักษณ์   สันจิตร ผู้แทนซิสเตอร์    


การดำเนินงานของฝ่ายธรรมทูต-แพร่ธรรม

ฝ่ายธรรมทูตแพร่ธรรมแบ่งนโยบายเป็น 5 ข้อ มีผลงานเด่นๆดังนี้

นโยบายข้อ 1. มุ่งเน้นการให้การศึกษาอบรมจิตตารมณ์ธรรมทูต

          ฝ่ายธรรมทูตได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานธรรมทูตระดับสังฆมณฑล ในการส่งสภาอภิบาลในฝ่ายและบุคลากรที่สนใจด้านงานธรรมทูต ไปรับการอบรม   จิตตารมณ์ธรรมทูตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายมีความรู้และมีหลักการที่ถูกต้องในการปลุกจิตสำนึก เพื่อคริสตชนจะได้แพร่ธรรมด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน

นโยบายข้อ 2. ให้ถืองานธรรมทูตในโรงเรียนเป็นสนามแพร่ธรรม

          ทางวัดได้ประสานงานและร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างดี ในการส่งเสริมและร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานแพร่ธรรมกับครู-ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่างความเชื่อ เช่น โครงการตักบาตรวันสำคัญๆ และจัดให้เด็กๆ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุทั้งพุทธและคริสต์โอกาสเทศกาลคริสต์มาสและคำสอนภาคฤดูร้อนประจำทุกปี

          ***ดีอยู่แล้วแต่ควรแสวงหารูปแบบหรือพัฒนาให้มีเนื้องานธรรมทูตชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นโยบายข้อ 3. เน้นการเสวนา การมีท่าทีที่ถูกต้องในความเป็นมิตร เคารพให้เกียรติโดยอาศัยพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆ

3.1-3.3 ฝ่ายธรรมทูตได้ดำเนินโครงการออกเยี่ยมวัดพุทธ ในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีละ 5-6 วัดได้รับการตอบรับด้วยดีมากขึ้นตามลำดับ และเป็นพิเศษได้สืบสานโครงการใหญ่ที่ได้เริ่มดำเนินการมานับแต่สมัยคุณพ่อเฉลิมเป็นเจ้าอาวาส คือ การไปร่วมพิธีรดน้ำขอพรกับทางวัดโคกขี้หนอนสืบเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นโครงการใหญ่ระดับอำเภอพานทอง

          ***กิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประโยชน์อย่างมากควรสืบสานต่อไปและพัฒนารูปแบบให้ให้ดียิ่งขึ้น เพราะแนวโน้มการแพร่ธรรมในบริบทวัดหัวไผ่ คงเป็นเรื่องการอยู่กับเพื่อนต่างความเชื่อ การเสวนาและการอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพกัน

นโยบายข้อ 4.เน้นกิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ์

ไม่มีการดำเนินการ เพราะในละแวกวัดหัวไผ่ไม่มีคริสตจักรตั้งอยู่

นโยบายข้อ 5.เน้นการจัดทำคู่มือให้ความรู้สภาอภิบาลและบุคลากรในฝ่าย

          ไม่มีการดำเนินการ เพราะเป็นหน้าที่ของส่วนกลางและทางฝ่ายยังไม่มีศักยภาพถึงขั้นนั้น